GRAVSTED

GRAVSTED

Alle har rett til fri grav på gravplass i kommunen der de har sin folkeregistrerte adresse. Hver grav må ha en fester. Denne personen er ansvarlig for gravstedet og kontaktperson for kirkevergen. Et gravsted kan ikke brukes uten at fester gir sitt samtykke. Fester er også ansvarlig for festeavgiften for graven. I noen kommuner faktureres det hvert femte år, i andre hvert tiende. Ta kontakt med kirkelig fellesråd for opplysninger om festeavgiften.

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen gravlegges på gravplass i kommunen. Det kan da kreves dekning av kostnadene ved gravferden (leie av kirke, prest og organist, og åpning av grav).

En grav kan nyttes til ny gravlegging når det har gått minst 20 år siden siste gravlegging og vedtektene for gravplassen ikke fastsetter en lengre fredningstid. Urner kan likevel nedsettes i kistegrav selv om fredningstiden ikke er utløpt. Ved ny gravlegging i en festet grav eller gravsted kan det kreves inn festeavgift etter at fredningstiden til den første gravlagte utløper.
Dersom det skal reserveres en ekstra gravplass må det betales festeavgift for denne.

Festetiden skal ikke være lengre enn 20 år. Et feste kan fornyes dersom graven er holdt i hevd og fornyelse ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen. Når festet opphører skal festeren om mulig gis anledning til å fjerne gravminne og lignende innretning fra gravplassen. Det som ikke er fjernet fra gravplassen innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller gravplassen.
Kirkegårdsvedtekter og lokale bestemmelser kan inneholde særlige regler. Spør oss hva som gjelder på den aktuelle gravlunden.