GRAVSTED

GRAVSTED

Alle har rett til grav på gravplass i kommunen hvor de folkeregistrert, uten å betale for de første 20 årene. Hver grav må ha en fester, som er ansvarlig for gravstedet og kontaktperson overfor grav-plass-myndighetene (kirkelig fellesråd/kirkevergen). Det er fester som må gi samtykke til at graven kan benyttes, og er også ansvarlig for betaling av festeavgiften for graven. Kirkelig fellesråd sender ut faktura når festeavgift er forfalt, hvert femte eller tiende år.

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer som ikke har bostedsadresse i kommunen kan gravlegges i kommunen. Det vil da bli krevd en avgift for gravferd og grav (leie av kirke, prest og organist, åpning av grav og festeavgift).

En grav kan brukes til ny gravlegging dersom det har gått minst 20 år siden siste gravlegging, så sant ikke lokal bestemmelse fastsetter en lengre fredningstid. Urner kan likevel nedsettes i kistegrav selv om fredningstiden ikke er utløpt. Ved ny gravlegging i en festet grav eller gravsted løper den opprinnelige festeavtale mtp festeavgift.

Dersom det skal reserveres en ekstra grav må det betales festeavgift for denne når den bestilles.

Etter 20 år etter gravlegging vil fester få spørsmål om en ønske å fortsatt beholde graven. Et feste kan fornyes dersom graven er holdt i hevd og fornyelse ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen. Når festet opphører skal festeren få anledning til å fjerne gravstein og lignende fra gravplassen. Det som ikke er fjernet fra gravplassen innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller gravplassen.

Gravplass-vedtekter og lokale bestemmelser kan inneholde særlige regler. Vi kan formidle informasjon ved kontakt.