VIKTIGE SPØRSMÅL

VIKTIGE SPØRSMÅL

Hvem skal sørge for gravferden?
Gravferdsloven bestemmer hvem som har rett og plikt til å sørge for gravferden.
§9 : Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for egen gravferd. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken m.v. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapsliknende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Annonseres eller foregå i stillhet?
Dette står naturligvis de nærmeste pårørende fritt til å velge. Både psykologer og prester anbefaler normalt at seremonien annonseres og er åpen for alle. Det er særlig to grunner til dette: Deltagelse fra personer utenfor den nærmeste krets trøster og hjelper de etterlatte til å bearbeide sorgen – selv om deltagelsen kan oppleves som en belastning i øyeblikket. En annen grunn er respekten for at andre enn familien kan ha behov for å vise deltagelse eller ønsker å vise den avdøde ære.