VIKTIGE SPØRSMÅL

VIKTIGE SPØRSMÅL

Hvem skal sørge for gravferden?
I Gravferdsloven§9 finner vi bestemmelser om hvem som har rett og plikt til å sørge for gravferden.
Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for egen gravferd. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken m.v. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levd en stund i ekteskapsliknende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Offentlig eller foregå i stillhet?
I noen tilfeller har avdøde eller familien et ønske om å ha seremonien “i stillhet”. Fagfolk anbefaler normalt at seremonien er offentlig. At personer utenfor den nærmeste kretsen også deltar kan være til trøst og hjelp for de etterlatte i prosessen med å bearbeide sorgen – selv om deltakelsen kan oppleves som en belastning der og da. En annen begrunnelse kan være at også andre enn familien kan ha behov for å vise sin deltakelse og ære den avdøde.